Enge og strandenge må ikke længere dyrkes

Fremover er det ikke længere tilladt at pløje, sprøjte og gødske såkaldt § 3-beskyttet natur – også selvom det tidligere har været praktiseret. Miljøstyrelsen kan give dispensation til særligt hårdt ramte landbrugsbedrifter.

Nu skal intensiv landbrugsdrift stoppe på alle arealer, der beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

De nye regler i naturbeskyttelsesloven har især betydning for beskyttede enge og strandenge. En del af disse har det nemlig hidtil været tilladt at dyrke intensivt til trods for deres status som beskyttet natur.

Når ændringen træder i kraft 1. juli 2022, må der fremover kun være ekstensiv drift med fx høslæt og græsning på § 3-arealerne. 

”Når den intensive landbrugsdrift stopper, forventer vi at se nye arter rykke ind. Områderne har tidligere været naturenge og strandenge, så det er områder, der har vist et stort potentiale. Mange af vores sjældne og trængte planter, insekter, padder og fugle er knyttet til de våde enge, og de vil på sigt få flere levesteder”, siger kontorchef Helle Pilsgaard fra Miljøstyrelsen.

Der er registreret ca. 107.000 hektar eng og cirka ca. 40.000 hektar strandeng i Danmark. Cirka 37.000 hektar eng og strandeng har været intensivt dyrket og fx pløjet, sprøjtet eller gødsket. 

Dispensation i særlige tilfælde

Landmænd med mange dyrkede §3-enge, eller hvor driften af engene har en særlig stor betydning for økonomien kan søge om dispensation til fortsat drift, eller man kan søge om erstatning.

Miljøstyrelsen vurderer i disse tilfælde, om en bedrift er såkaldt atypisk hårdt ramt. Afgørelsen om erstatningens størrelse kan påklages til Taksationskommissionen. Man kan ikke klage over afgørelser om dispensation til fortsat drift.

Miljøstyrelsen har lavet en digital ansøgningsformular, der sikrer, at alle relevante oplysninger indgår i hver ansøgning. Landmænd som mener, at deres bedrift bliver atypisk hårdt ramt af de nye regler kan via denne ansøge om enten dispensation eller erstatning.

Se det digitale ansøgningsskema her

Læs mere om det nye forbud

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *