Som en del af indsatsen for biodiversitet udlægges mere urørt skov på Naturstyrelsens arealer.

 2018 til 2021 er der besluttet udlagt mere end 19.000 ha ny urørt skov helt uden kommerciel træfældning på statens arealer. Det sker som supplement til de hensyn til biodiversitet, som løbende tages i den øvrige del af statens skove i forbindelse med naturnær skovdrift.

Læs mere i nyheden: Afgørelse om meget mere urørt skov i 24 statsskove

Dermed er der nu i alt mere end 28.000 ha skov til biodiversitetsformål på statens arealer – hovedparten i form af ca. 25.000 ha urørt skov. Det er ca. en firedobling af urørt skov på statens arealer i forhold til 2016.

Med Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020 vil der i den kommende tid skulle udpeges yderligere arealer med urørt skov, så der i alt på landsplan bliver op mod 75.000 ha urørt skov.

Mange af skovene bærer præg af den hidtidige forstlige drift, hvorfor der i de første år skal foretages omfattende naturgenopretning ved bl.a. at give mere plads til hjemlige arter ved at fjerne fremmede træarter. Der skal også skabes større variation i skovene med mere naturlige vandforhold, flere skovlysninger, mere dødt ved og mere skovgræsning. Alt sammen for at skabe de bedst mulige rammer for fåtallige og truede arter og for udvikling af urskovsagtige tilstande.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *